Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phòng Tư pháp thành phố Nam Định- đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác chuyên môn của các phòng, ban thành phố
Lượt xem: 5008
 

             A. Giới thiệu chung

Phòng Tư pháp  thành phố Nam Định được thành lập theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 10/10/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.

 

 

 

Trên  Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan,  phòng Tư pháp thành phố đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý cơ quan của Phòng Tư pháp.

            I. Vị trí và chức năng:

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

              II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố  chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định và hướng dẫn của Sở Tư pháp .

6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường xã;

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tư pháp.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

8. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định phê duyệt;

b) Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;

10. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định phê duyệt.

11. Về chứng thực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

c) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã;

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;

d) Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

13. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

 

 

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;

Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

14. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

15. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.

17. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định.

19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định và Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định giao.

III. Tổ chức hoạt động, biên chế:

1. Biên chế:

Phòng Tư pháp có Trưởng phòng,  Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

2. Tổ chức hoạt động:

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

 Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

Biên chế của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

 IV. Khái quát lịch sử phát triển:

Phòng Tư pháp thành phố Nam Định được thành lập từ ngày 18/4/1984 theo Quyết định số 115/QD-TC của UBND thành phố Nam Định. Thời kỳ từ năm 1984 đến 1988, phòng Tư pháp thành phố Nam Định đã có nhiều đồng góp quan trọng vào việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố; giữ gìn trật tự an toàn xã hội và kỷ cương pháp luật trên địa bàn. Vì vậy, chỉ trong bốn năm sau khi thành lập phòng Tư pháp thành phố Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Từ năm 1989 đến năm 1993, do thực hiện tinh giản biên chế, rút gọn đầu mối trong các cơ quan nhà nước, phòng Tư pháp thành phố được sát nhập vào văn phòng UBND thành phố để tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện các công việc về Tư pháp trên địa bàn. Ngày 10/10/1993, do yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới UBND thành phố Nam Định đã quyết định thành lập lại phòng Tư pháp thành phố Nam Định. Ngay sau khi được thành lập lại, phòng đã nhanh chóng ổn định lại tổ chức và đưa mọi hoạt động vào nề nếp. Tham mưu, giúp UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường xã kiện toàn, củng cố các ban tư pháp cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tư pháp cấp xã và thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cho cán bộ tư pháp cơ sở. Đến nay, từ thành phố đến cơ sở đã xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức tư pháp năng lực, đủ trình độ tận tụy hoàn thành mọi nhiệm vụ ngành, thành phố và UBND các phường. xã giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Những năm qua, phòng Tư pháp thành phố đã phối hợp với các ngành và UBND các phường, xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, năng động sáng tạo để chủ động và tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển thành phố Nam Định:

- Công tác về văn bản luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng của ngành. Hàng năm phòng đã rà soát, giúp UBND thành phố tự kiểm tra và kiểm tra văn bản do HĐND và UBND các phường xã ban hành hàng nghìn văn bản để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. Các văn bản quy phạm pháp luật do các ngành tham mưu soạn thảo đều được phòng Tư pháp tham gia ý kiến và thẩm định trước khi trình UBND thành phố ban hành. Giúp HĐND,UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, nhân dân vào các dự án. Kết quả là, từ chỗ những sai phạm, thiếu sót của việc ban hành văn bản trên địa bàn còn sảy ra phổ biến trong những năm chín mươi đến nay văn bản ban hành hầu như không còn tình trạng sai thẩm quyền, nội dung và thể thức trái pháp luật, chất lượng và hiệu quả của văn bản được nâng lên rõ rệt.

- Từ nhận thức ngành Tư pháp là trung tâm là đầu mối tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cho nên, trong những năm qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách luôn được phòng xác định là nhiệm vụ trung tâm và thực hiện đã có những kết quả rõ nét. Hàng trăm văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến cuộc sống nhân dân và phục vụ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của của thành phố đã được chuyển tải đến cán bộ và nhân dân thành phố bằng các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân thành phố, trình độ pháp lý và hành vi ứng xử theo pháp luật đã có những chuyển biến đáng kể.

- Các hoạt động khác như: thi hành pháp luật; hòa giải cơ sở; hộ tịch, chứng thực; thi hành án... đều được phòng chú trọng triển khai hiệu quả đặc biệt các hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân đã được phòng quan tâm triển khai theo hướng đơn giản hơn về thủ tục hành chính, chặt chẽ hơn về nội dung, công khai, minh bạch khi tiếp nhận và giải quyết. Do đó đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của đời sống xã hội trên địa bàn.

- Cùng với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, phòng Tư pháp thành phố luôn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND và UBND thành phố giao trong việc phối hợp triển khai các hoạt động về cải cách tư pháp, quản lý đô thị, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Với những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của phòng Tư pháp thành phố Nam Định, từ năm 1993 đến nay phòngTư pháp thành phố Nam Định luôn được cấp trên công nhận là “tập thể lao động xuất sắc” là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của thành phố Nam Định; được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nam Định tặng 16 bằng khen, năm nào cũng được UBND thành phố và Sở Tư pháp tỉnh Nam Định khen thưởng; năm 2010, được UBND thành phố công nhận đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm năm 2006 -2010.

 

B.Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tẩng 2, Nhà 4 tầng UBND thành phố Nam Định, số 10 Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định

Điện thoại                                                             : 0350.3844366

Fax:                                                                      : ...................

Email                                                                    : phongtuphaptpnd@yahoo.com.vn

 


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang