Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ, THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 30/6/2023)

1. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

1.1. Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ công tác của UBND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và pháp luật có liên quan. Phụ trách lĩnh vực nội chính, nội vụ, Chương trình cải cách hành chính; quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch; điều hành ngân sách; công tác đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng.

1.2. Chỉ đạo các công tác: thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải phóng mặt bằng; xây dựng, phát triển thành phố Nam Định.

1.3 Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng thành phố; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố; Trưởng Ban an toàn giao thông thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.4. Ký thông báo, quyết định chủ trương đầu tư, chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quyết định đầu tư; Ký chủ trương mua sắm tài sản công; Ký tờ trình trình UBND tỉnh cho lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quyết định; Ký trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

1.5. Giữ mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan của tỉnh, Thành uỷ, Thường trực HĐND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố.

1.6. Phụ trách các đơn vị: Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự, Thanh tra thành phố.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

2.1. Thực hiện các công việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố do Chủ tịch UBND thành phố phân công.

2.2. Phụ trách lĩnh vực, công tác: Văn hoá; Thể thao và Du lịch; Thông tin và truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Dân số; Tôn giáo; Thanh niên; Hộ tịch thuộc thẩm quyền UBND thành phố; Vệ sinh - an toàn thực phẩm; An toàn lao động; Giáo dục quốc phòng; Khoa học công nghệ; Chính phủ điện tử; Đô thị thông minh; Công thương; Phòng, chống cháy nổ; Kết hôn có yếu tố nước ngoài và các lĩnh vực xã hội khác.

2.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản; quyết toán các dự án, công trình, mua sắm tài sản công do UBND tỉnh quyết định đầu tư, UBND thành phố là chủ đầu tư; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư sau khi có thông báo, quyết định về chủ trương đầu tư mà Chủ tịch UBND thành phố ký thuộc lĩnh vực phụ trách; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư, UBND các phường, xã là chủ đầu tư. Phụ trách quy hoạch chi tiết; phê duyệt tổng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xin chủ trương đối với các lĩnh vực phụ trách.

2.4. Làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách; Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

2.5. Phụ trách các đơn vị: phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Y tế, phòng Tư pháp thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý khu di tích lịch sử văn hoá Đền Trần - Chùa Tháp, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, Ban Quản lý chợ thành phố Nam Định.

2.6. Theo dõi hoạt động các đơn vị, lĩnh vực: Trung tâm Y tế thành phố, Chi cục thi hành án dân sự, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội và các Chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố.

2.7 Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Cửa Bắc, Trần Quang Khải, Lộc An.

2.8. Giữ mối quan hệ giữa UBND thành phố: với Bảo hiểm xã hội tỉnh; với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nam Định; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các Hội theo quy định của pháp luật; với ban Tổ chức, ban Tuyên giáo, ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thành ủy và với các cơ quan của tỉnh thuộc khối được giao phụ trách.

2.9. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

3.1. Phụ trách lĩnh vực, công tác: Quản lý đô thị; Tài nguyên; Môi trường; Giải phóng mặt bằng ; Xây dựng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất; đấu giá quyền sử dụng đất; Nước sạch; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính, thuế; Giao thông vận tải; An toàn giao thông; Phòng, chống thiên tai.

3.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo chung của thành phố và lĩnh vực phụ trách. Giải quyết các bước tiếp theo về trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án, công trình, mua sắm tài sản công do UBND tỉnh quyết định đầu tư, UBND thành phố là chủ đầu tư; các dự án, công trình do UBND thành phố quyết định đầu tư sau khi có thông báo, quyết định về chủ trương đầu tư mà Chủ tịch UBND thành phố ký thuộc lĩnh vực phụ trách; các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Phụ trách quy hoạch, quy hoạch chi tiết; phê duyệt tổng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký cấp giấy phép môi trường. Ký trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xin chủ trương đối với các lĩnh vực phụ trách.

3.3. Làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng các Hội đồng thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.4. Phụ trách các đơn vị: phòng Quản lý đô thị; phòng Tài chính - Kế hoạch phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Kinh tế; Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng; Đội quản lý trật tự đô thị; Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Công ty Cổ phần Môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

3.5. Theo dõi hoạt động các đơn vị, lĩnh vực: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Thuế, Điện lực, Hạt quản lý đê Mỹ Thành thành phố, Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định.

3.6. Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Cửa Nam, Nam Phong, Nam Vân.

3.7. Giữ mối liên hệ với Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; Công ty điện lực tỉnh và các cơ quan của tỉnh thuộc khối được giao phụ trách.

3.8. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

4. Đồng chí Nguyễn Nam Trung - Trưởng Công an thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Nam Định

Nơi công tác: Công an thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

+ QLNN:

+ Lý luận chính trị:

+ Ngoại ngữ:

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Công an.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng.

5. Đồng chí  Phạm Anh Tuấn – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nam Định

Nơi công tác: Công an thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

+ QLNN:

+ Lý luận chính trị:

+ Ngoại ngữ:

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Quân sự.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Nguyễn Du, Năng Tĩnh.

6. Đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

 

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

+ QLNN: Chuyên viên

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ:

*) Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Văn phòng.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Bà Triệu.

 

7. Đồng chí Phạm Thanh Hưng - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 05/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B1 Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Quang Trung.

8. Đồng chí Phạm Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Trần Đăng Ninh.

9. Đồng chí Nguyễn Thế Lâm - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 04/6/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý giáo dục

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Giáo dục và đào tạo.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Thống Nhất.

10. Đồng chí Trần Văn Mùi - Trưởng phòng Y tế thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Y tế thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bác sỹ y khoa

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Y tế, dân số.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Vị Hoàng.

11. Đồng chí Bùi Quốc Trung - Chánh thanh tra thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh thanh tra thành phố

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường, xã: Trường Thi, Văn Miếu.

12. Đồng chí Phạm Xuân Thụ - Trưởng phòng Nội vụ thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Quản trị kinh doanh

+ QLNN: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ C Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Nội vụ.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Lộc Hòa, Mỹ Xá.

13. Đồng chí Phạm Quốc Hải - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày, tháng, năm sinh: 07/8/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

+ Quản lý nhà nước:

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Lao động, thương binh và Xã hội.

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Vị Xuyên, Trần Tế Xương.

14. Đồng chí Ngô Hoàng Việt - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 1990

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác quản lý đô thị

- Theo dõi hoạt động chính quyền các phường: Lộc Hạ.

15. Đồng chí Vũ Văn Thống - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố

Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Báo chí.

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ B Tiếng Anh

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Thông tin, Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Lộc Vượng.

16. Đồng chí Trần Văn Chánh - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường.

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Hạ Long.

17. Đồng chí Phan Nhật An - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng Tư pháp thành phố Nam Định

Nơi công tác: UBND thành phố Nam Định

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn nghiệp vụ:

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:

* Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Tư pháp

- Theo dõi hoạt động chính quyền phường: Ngô Quyền.


Cổng thông tin Điện tử Thành phố Nam Định
Giấy phép số 100/GP-TTDT do Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ thông tin truyền thông cấp ngày 14/5/2010
Đơn vị chủ quản: UBND thành phố Nam Định Trụ sở: Số 10 Đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Tel:0228.3849224 - Fax: 0228.3831922 - Email: tpthanhpho@namdinh.gov.vn

Thiết kế VNPT Nam Định


Chung nhan Tin Nhiem Mang